Opći uvjeti usluge

Prijavitelji mogu biti radno sposobne fizičke osobe koje su autori djela koja prijavljuju na ovaj natječaj koji se provodi putem online servisa Hrvatske turističke zajednice na internetskoj stranici www.photo.croatia.hr

Slanjem radova na natječaj putem ovog online servisa, prijavitelji daju Hrvatskoj turističkoj zajednici (u daljnjem tekstu: HTZ) informativnu ponudu na temelju koje će se, u slučaju odabira njihova rada, zaključiti zaseban ugovor s HTZ-om kojim će se detaljnije urediti autorska prava prijavitelja, odnosno uvjeti pod kojima će HTZ rad izabranog prijavitelja reproducirati, distribuirati, prerađivati i priopćivati javnosti, a posebice naknada koju će HTZ izabranom prijavitelju isplatiti za upotrebu rada odnosno za autorska prava koja su predmet zasebnog ugovora. 

Sklapanjem zasebnog ugovora, prijavitelj će ovlastiti HTZ na isključivo te sadržajno, prostorno i vremenski neograničeno iskorištavanje autorskog djela, odnosno radova, što osobito uključuje sljedeća imovinska autorska prava:

  • pravo reproduciranja (pravo umnožavanja),
  • pravo distribucije (pravo stavljanja u promet),
  • pravo priopćavanja autorskog djela javnosti,
  • pravo prerade.

 

Sklapanjem zasebnog ugovora prijavitelj će ovlastiti HTZ na pravo prijenosa autorskog prava na treće osobe, bez dodatne suglasnosti prijavitelja kao autora.

Moralna autorska prava na predmetu ovog Ugovora pripadaju prijavitelju kojeg će HTZ navoditi kao autora prema tehničkim i drugim mogućnostima u opsegu određenom zasebnim ugovorom.

Svaki prijavitelj jamči da je isključivi nositelj autorskog prava prijavljenog rada te snosi svu materijalnu, moralnu ili kaznenu odgovornost. Sukladno navedenom, prijavitelj odgovara HTZ-u i bilo kojoj trećoj osobi za eventualno nastale gubitke, štetu, trošak ili izdatak bilo koje vrste koji bi izravno ili neizravno proizlazili iz upotrebe pristiglih radova na bilo koji način.

U slučaju da zbog povrede autorskog prava trećih osoba HTZ ipak bude obvezan na isplatu bilo kakve novčane naknade, prijavitelj koji je poslao rad nad kojim nema isključivo autorsko pravo, ili je to pravo prenio na treće osobe odnosno ima pravo na njegovu ograničenu upotrebu, dužan je HTZ-u naknaditi svaku štetu koju mu je time prouzročio.

Prijavitelj koji podnese fotografije djece kao i trećih fizičkih osoba odnosno lokacija za čije je snimanje potrebna posebna dozvola ili suglasnost, odnosno koje su izrađene na način za koji su potrebne takve dozvole (npr. snimanje iz zraka, itd.), jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da ima sve potrebne suglasnosti i zakonska ovlaštenja za upotrebu i objavu takvih fotografija odnosno da prijavom na ovaj natječaj bezuvjetno daje takve suglasnosti (npr. da je nositelj roditeljskih prava i da je suglasan da se fotografija objavi).

Prijavitelj ima pravo odbiti zaključivanje ponuđenog autorskog ugovora te ne snosi nikakvu odgovornost za štetu po osnovi takvog odbijanja.

 

Autorskim pravom NE SMATRAJU se ideje, postupci, metode rada ili matematički koncepti kao takvi, otkrića, službeni tekstovi iz područja zakonodavstva, uprave i druga službena djela, kao i njihove zbirke, koja su objavljena radi službenog informiranja javnosti, dnevne novosti i druge vijesti koje imaju karakter običnih medijskih informacija.

 

OSOBNI PODACI – prikupljanje i upotreba

Isključivo za:

  • potrebe komuniciranja s prijaviteljima u vezi sa zaključivanjem zasebnih ugovora kao i dodatnih pojašnjenja vezanih uz prijavu na ovaj natječaj
  • potrebe ovog natječaja i zaključivanja ugovora kao i ostvarivanja prava i obveza temeljenih na obveznom odnosu i iskorištavanju autorskog prava koje je predmet zasebnog ugovora